மேற்கு மலை அக்கம் டொராண்டோ வரைபடம்
வரைபடம் West Hill பகுதியில் ரொறன்ரோ