நீண்ட கிளை அக்கம் டொராண்டோ வரைபடம்
வரைபடம் நீண்ட கிளை அக்கம் ரொறன்ரோ