சந்தி முக்கோணம் அக்கம் டொராண்டோ வரைபடம்
வரைபடம் சந்தி முக்கோணம் அக்கம் ரொறன்ரோ